Program Społecznik 2022-2024

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie negocjacji z wolnej ręki na Pełnienie funkcji Animatora lokalnego / Animatorki lokalnej

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie negocjacji z wolnej ręki wykonawcom, którzy złożyli ofertę w postępowaniu o udzielenie...
CZYTAJ WIĘCEJ

Wybór najkorzystniejszych ofert w postępowaniu na Pełnienie funkcji Animatora lokalnego / Animatorki lokalnej w ramach realizowanego zadania publicznego finansowanego ze środków budżetu woj. zachodniopomorskiego „PROGRAM SPOŁECZNIK 2022-2024”

Na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z p. zm. (Dalej: Ustawa PZP) Zamawiający – Koszalińska Agencja...
CZYTAJ WIĘCEJ

Zaproszenie do składania ofert na dostawę 13 telefonów komórkowych w ramach Programu Społecznik 2022-2024

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją zadania publicznego pn. „PROGRAM SPOŁECZNIK 2022-2024” zaprasza Państwa do składania ofert na usługę o wartości netto...
CZYTAJ WIĘCEJ

Nabór na członków Komisji Oceny Wniosków w ramach zadania publicznego pn. “Program Społecznik 2022-2024”

Do  20 marca 2022 r. Operator Programu Społecznik 2022-2024 czeka na zgłoszenia do Komisji Oceny Wniosków. Formularz (oryginał lub skan z podpisem) należy przesłać na adres...
CZYTAJ WIĘCEJ

Masz pomysł? Napisz wniosek, weź dotację i… działaj!  3 października br. rusza kolejny nabór wniosków w ramach Programu Społecznik 2022-2024

Głównym celem Programu jest budowanie tożsamości i spójności regionu w oparciu o silne społeczeństwo obywatelskie poprzez wspieranie i promowanie inicjatyw Mieszkanek i Mieszkańców Pomorza Zachodniego, wzmacnianie zaufania i więzi między obywatelami (kapitału społecznego), zdolności do współpracy w najbliższym otoczeniu dla osiągania wspólnych celów oraz wzmacniania zbieżnych wartości.

Do 24 października 2022r. do godz. 23:59:59 zainteresowane organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia, stowarzyszenia zwykłe, osp, wopr-y, koła gospodyń wiejskich, itp.) oraz grupy nieformalne we współpracy z opiekunem będą mogły składać wnioski na udzielenie mikrodotacji. Wnioski należy złożyć przy wykorzystaniu generatora WITKAC ( www.witkac.pl).

Ponownie promowane będą inicjatywy o charakterze proekologicznym oraz dotyczące działań pomocowych i integracyjnych na rzecz uchodźców. Kontynuowana będzie również współpraca z Młodzieżowym Sejmikiem Województwa Zachodniopomorskiego.

Nowością w tym naborze będzie zapis dotyczący oddziałów terenowych tj. zgodnie z Regulaminem konkursu na udzielenie mikrodotacji, oddział terenowy podmiotu kwalifikowanego może ubiegać się o dofinansowanie pod warunkiem posiadania pełnomocnictwa szczegółowego. Łączna liczba złożonych wniosków w danym naborze nie może być większa niż 5, licząc wszystkie oddziały terenowe.

Dokumentacja konkursowa dostępna jest w zakładce REGULAMIN.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi Animatorami Lokalnymi.

 

Skip to content