Program Społecznik 2022-2024

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie negocjacji z wolnej ręki na Pełnienie funkcji Animatora lokalnego / Animatorki lokalnej

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie negocjacji z wolnej ręki wykonawcom, którzy złożyli ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie art. 214 ust. 1 pkt 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z p. zm.- dalej zwanej „ustawą PZP” na:

Pełnienie funkcji Animatora lokalnego / Animatorki lokalnej w ramach realizowanego zadania publicznego finansowanego ze środków budżetu Woj. Zachodniopomorskiego „PROGRAM  SPOŁECZNIK  2022-2024” – w części nr 4 i części nr 8.

KARRSA_SWZ – Społecznik_informacja o wyborze ofert w trybie z wolnej ręki_25.02.2022

Skip to content