Program Społecznik 2022-2024

Nabór na członków Komisji Oceny Wniosków w ramach zadania publicznego pn. “Program Społecznik 2022-2024”

Do  20 marca 2022 r. Operator Programu Społecznik 2022-2024 czeka na zgłoszenia do Komisji Oceny Wniosków.

Formularz (oryginał lub skan z podpisem) należy przesłać na adres mailowy spolecznik@karrsa.pl lub pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu do Operatora) na adres Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin z dopiskiem „NABÓR KOW MIKRODOTACJE”.

Regulamin KOW Programu Społecznik na lata 2022-2024 wraz z formularzem zgłoszeniowym. Członkami Komisji Oceny Wniosków mogą zostać m.in. przedstawiciele Operatora, przedstawiciele Województwa, przedstawiciele różnych środowisk, w tym samorządów lokalnych i ekspertów, przedstawiciel Młodzieżowego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego – jako głos doradczy;

Liczba członkiń/członków Komisji nie może przekroczyć 5 osób.

Członkami Komisji Oceny Wniosków nie mogą być reprezentanci podmiotów biorących udział w ogłoszonym naborze na mikrodotacje, a także osoby pozostające wobec Realizatorów w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności.

 

Kandydat na członka Komisji Oceny Wniosków powinien zadeklarować subregion i uzasadnić wybór obszaru, dla którego dokonywać będzie oceny (znajomość, doświadczenie zawodowe, doświadczenie społeczne, dotychczasowe kontakty itp.).

Istnieje możliwość wyboru więcej niż jednego subregionu, pod warunkiem ujęcia wyczerpującego uzasadnienia.

Zebrane i zweryfikowane formalnie formularze zgłoszeniowe zostaną przekazane Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego celem powołania Komisji Oceny Wniosków w drodze uchwały – odrębne dla każdego z 5 subregionów.

Regulamin KOW Programu Społecznik na lata 2022-2024 wraz z formularzem zgłoszeniowym

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW

 

Skip to content