Program Społecznik 2022-2024

Nabór uzupełniający na członka Komisji Oceny Wniosków w ramach zadania publicznego pn. “Program Społecznik 2022-2024”

Do  06 października  2022 r. Operator Programu Społecznik 2022-2024 czeka na zgłoszenia do Komisji Oceny Wniosków  w subregionie B.

Formularz (oryginał lub skan z podpisem) należy przesłać na adres mailowy spolecznik@karrsa.pl lub pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu do Operatora) na adres Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin z dopiskiem „NABÓR  UZUPEŁNIAJĄCY KOW MIKRODOTACJE”.

Członkami Komisji Oceny Wniosków mogą zostać m.in. przedstawiciele Operatora, przedstawiciele Województwa, przedstawiciele różnych środowisk, w tym samorządów lokalnych i ekspertów, przedstawiciel Młodzieżowego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego – jako głos doradczy;

Członkami Komisji Oceny Wniosków nie mogą być reprezentanci podmiotów biorących udział w ogłoszonym naborze na mikrodotacje, a także osoby pozostające wobec Realizatorów w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności.

Kandydat na członka Komisji Oceny Wniosków powinien zadeklarować subregion i uzasadnić wybór obszaru, dla którego dokonywać będzie oceny (znajomość, doświadczenie zawodowe, doświadczenie społeczne, dotychczasowe kontakty itp.).

Regulamin KOW Programu Społecznik na lata 2022-2024 wraz z formularzem zgłoszeniowym

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW

Skip to content