Realizacja zadania publicznego głównie ma na celu stworzenie warunków do budowy tożsamości i spójności regionu poprzez wspieranie i promowanie inicjatyw mieszkańców Pomorza Zachodniego, a także rozwój aktywności społecznej i wspieranie inicjatyw obywatelskich mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego, w tym wzrost zaangażowania w działania na rzecz mieszkańców Pomorza Zachodniego poprzez przygotowanie do aktywnego współdziałania w społecznościach lokalnych a następnie wsparcie w sferze pożytku publicznego z wykorzystaniem mikrodotacji (min.1500 mikrodotacji – po 500 rocznie) oraz finansowania inicjatyw obywatelskich (min. 300 dotacji – po 100 rocznie) o zasięgu powiatowym i regionalnym w ramach regionalnych inicjatyw obywatelskich.

Celami szczegółowymi są:

a) wspieranie i upowszechnianie otwartych i aktywnych postaw obywatelskich,
b) uwrażliwienie na potrzeby najbliższego otoczenia,
c) wspieranie i promowanie wolontariatu w celu budowy tożsamości i spójności społecznej,
d) transfer dobrych praktyk i doświadczeń między subregionami,
e) zaangażowanie obywateli w proces decydowania o kierunkach współpracy i rozwoju regionu,

Operator zadania publicznego: Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Okres realizacji zadania: 1 kwietnia 2019 r. – 31 grudnia 2021 r.