Program Społecznik 2022-2024

Program Społecznik funkcjonuje od 2017 roku wspierając działania oddolne mieszkanek i mieszkańców Pomorza Zachodniego. Dzięki zaangażowaniu oraz aktywności lokalnych środowisk, pracy społecznej członkiń i członków organizacji pozarządowych, współpracy tysięcy wolontariuszy oraz otwartości partnerów w regionie zrealizowano dotychczas blisko dwa tysiące projektów. Miały one szeroki zakres tematyczny obejmujący zagadnienia: sportowe, ekologiczne, kulturalne, edukacyjne, wspierające, a ich wspólnym mianownikiem była i nadal będzie integracja lokalnych społeczności.

Program Społecznik 2022-2024 to wyraz dążeń do rozwijania tożsamości regionalnej Pomorza Zachodniego oraz wzmacniania więzi społecznych i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w społecznościach lokalnych: wsi, miast, dzielnic, osiedli, gmin województwa zachodniopomorskiego. Jest on wyrazem otwartości na potrzeby zgłaszane przez organizacje pozarządowe i aktywnych mieszkańców, jednocześnie stanowi nadzieję na wspólną pracę na rzecz dobra każdego z nas.

Cele szczegółowe Programu Społecznik 2022-2024 to:

  1. wspieranie i upowszechnianie otwartych i aktywnych postaw obywatelskich,
  2. uwrażliwianie na potrzeby najbliższego otoczenia,
  3. wspieranie i promowanie wolontariatu, w celu budowy tożsamości i spójności społecznej;
  4. „transfer” dobrych praktyk i doświadczeń Programu na Pomorzu Zachodnim,
  5. wspieranie działań zwiększających zaangażowanie młodzieży w życie lokalnych
    i szkolnych społeczności, wzmacniających świadomość obywatelską uczniów
    i studentów oraz pobudzających młodych do tworzenia własnych inicjatyw na rzecz najbliższego otoczenia,
  6. działania proekologiczne podejmowane w celu poprawy kondycji środowiska naturalnego, jak i zwiększania świadomości ekologicznej mieszkanek i mieszkańców Pomorza Zachodniego.

Mikrodotacje realizowane w ramach Programu Społecznik 2022 – 2024 muszą wykazywać zaangażowanie społeczne, przez które rozumie się  współpracę ze społecznością lokalną, partnerami, podejmowanie działań aktywnie angażujących najbliższe otoczenie na rzecz realizacji projektu. Zaangażowanie społeczne rozumiane jest jako budowanie współpracy i relacji, a nie jako świadczenie wolontariatu czy pracy społecznej.

W ramach konkursów na mikrodotacje planuje się przyznanie minimum 585 mikrodotacji w danym roku kalendarzowym (min. 117 mikrodotacji na dany subregion) w wysokości do 5.000,00 zł każda,
o łącznej wartości 2 925.000,00 zł.

Okres realizacji zadania:  1 styczeń 2022 r. – 31 grudzień 2024 r.

Operatorem zadania publicznego jest Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Skip to content