Program Społecznik 2022-2024

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Kto jest administratorem danych

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Przemysłowa 8
75-216 Koszalin

Inspektor ochrony danych (IOD)

Administrator (AD) wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można kontaktować się pod adresem email iod@karrsa.pl

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  gromadzi Państwa dane w celu realizacji Programu Społecznik 2022-2024 poprzez możliwość ubiegania się o udzielenie Mikrodotacji w związku z wykonaniem umowy na realizację zadania publicznego o którym mowa w art. 16 ust. 1A i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zakres przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane, w minimalnym zakresie, mogą być udostępnione innym podmiotom, z którymi Administrator współpracuje w ramach realizacji Programu Społecznik  2022-2024.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.  przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, czyli przez okres 5 lat od roku następującego po roku, w którym zadanie publiczne było realizowane.

Uprawnienia osób, których dane dotyczą

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

  • dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
  • żądania ich sprostowania,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres iod@karrsa.pl

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.  na adres:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
Stawki 2
00-193 Warszawa

Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie wyklucza możliwość ubiegania się o udzielenie Mikrodotacji w ramach Programu Społecznik  2022-2024. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony Państwa danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zamianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Skip to content