Program Społecznik 2022-2024

Raport z badań ankietowych w ramach realizacji zadania publicznego “Program Społecznik 2022-2024”

Poniżej przestawiamy raport z badań ankietowych w ramach realizacji zadania publicznego “Program Społecznik 2022-2024”.

Raport z badań ankietowych zawiera następujące elementy:

1. Cel ankiety.

2. Hipotezy w zakresie następujących obszarów tematycznych: poziom zainteresowania udzielonym wsparciem, grupy odbiorców, efektywność wdrażania programu i realizacji jego celów, faktyczny rozkład geograficzny wsparcia oraz ocena jakości świadczonego wsparcia, skuteczność w dotarciu z informacją do właściwych grup odbiorców

3. Szczegółowy opis metodologii badań, w tym narzędzia badawcze, dobór badanych, struktura pytań, termin badań, odsetek braków odpowiedzi.

4. Wyniki ankiety wraz z ich opracowaniem graficznym w postaci tabel, wykresów, grafik.

5. Analiza i interpretacja wyników ankiety.

6. Podsumowanie i rekomendacje.

Grupą badawczą jest zbiór podmiotów biorących udział w zadaniu publicznym pn. „Program Społecznik 2022-2024”. Ich charakter został określony w pkt. 3.2 Regulaminu konkursu na mikrodotacje Programu Społecznik 2022-2024.

Skip to content