Program Społecznik 2022-2024

Nabór uzupełniający na członka Komisji Oceny Wniosków w ramach zadania publicznego pn. “Program Społecznik 2022-2024”

Do  06 października  2022 r. Operator Programu Społecznik 2022-2024 czeka na zgłoszenia do Komisji Oceny Wniosków  w subregionie B. Formularz (oryginał lub skan z podpisem) należy przesłać na adres mailowy spolecznik@karrsa.pl lub pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu do Operatora) na adres Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin z dopiskiem „NABÓR  UZUPEŁNIAJĄCY KOW MIKRODOTACJE”. Członkami … Dowiedz się więcej

Rozstrzygnięcie postępowania nr 4/ZP/SPOŁ/2022 z dnia 22.02.2022 r.

Rozstrzygnięcie postępowania nr 4/ZP/SPOŁ/2022 z dnia 22.02.2022 r. Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją zadania publicznego pn.” Program Społecznik 2022-2024” dokonała wyboru wykonawcy w postępowaniu nr 4/ZP/SPOŁ/2022 o wartości netto nieprzekraczającej równowartości 130 000 złotych, którego przedmiotem jest: obsługa strony internetowej programu do realizacji zadania publiczna pn. “Program Społecznik 2022-2024” zgodnie ze … Dowiedz się więcej

Rozstrzygnięcie postępowania nr 3/ZP/SPOŁ/2022

Rozstrzygnięcie postępowania nr 3/ZP/SPOŁ/2022 z dnia 16.02.2022 r. Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją zadania publicznego pn.” Program Społecznik 2022-2024” dokonała wyboru wykonawcy w postępowaniu nr 3/ZP/SPOŁ/2022 o wartości netto nieprzekraczającej równowartości 130 000 złotych, którego przedmiotem jest: zakup i dostawa 13 aparatów telefonicznych dla realizacji zadania publicznego pn. „ PROGRAM SPOŁECZNIK … Dowiedz się więcej

Rozstrzygnięcie postępowania nr 2/ZP/SPOŁ/2022

Rozstrzygnięcie postępowania nr 2/ZP/SPOŁ/2022 z dnia 16.02.2022 r. Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją zadania publicznego pn.” Program Społecznik 2022-2024” dokonała wyboru wykonawcy w postępowaniu nr 2/ZP/SPOŁ/2022 o wartości netto nieprzekraczającej równowartości 130 000 złotych, którego przedmiotem jest: zapewnienie pobytu w hotelu oraz bazy szkoleniowej i noclegowo-żywieniowej  dla grupy 15 osób, uczestników … Dowiedz się więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie negocjacji z wolnej ręki na Pełnienie funkcji Animatora lokalnego / Animatorki lokalnej

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie negocjacji z wolnej ręki wykonawcom, którzy złożyli ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie art. 214 ust. 1 pkt 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z … Dowiedz się więcej

Wybór najkorzystniejszych ofert w postępowaniu na Pełnienie funkcji Animatora lokalnego / Animatorki lokalnej w ramach realizowanego zadania publicznego finansowanego ze środków budżetu woj. zachodniopomorskiego „PROGRAM SPOŁECZNIK 2022-2024”

Na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z p. zm. (Dalej: Ustawa PZP) Zamawiający – Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. poniżej publikuje  informację o wyborze najkorzystniejszych ofert  w postępowaniu o udzielenie zamówienia … Dowiedz się więcej

Zaproszenie do składania ofert na dostawę 13 telefonów komórkowych w ramach Programu Społecznik 2022-2024

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją zadania publicznego pn. „PROGRAM SPOŁECZNIK 2022-2024” zaprasza Państwa do składania ofert na usługę o wartości netto nieprzekraczającej równowartości wyrażonej w złotych kwoty 130 000,00 , którego przedmiotem jest: Zakup i dostawa 13 aparatów telefonicznych dla realizacji zadania publicznego pn.” Program Społecznik 2022-2024” Kompletną ofertę należy przesłać na adres … Dowiedz się więcej

Nabór na członków Komisji Oceny Wniosków w ramach zadania publicznego pn. “Program Społecznik 2022-2024”

Do  20 marca 2022 r. Operator Programu Społecznik 2022-2024 czeka na zgłoszenia do Komisji Oceny Wniosków. Formularz (oryginał lub skan z podpisem) należy przesłać na adres mailowy spolecznik@karrsa.pl lub pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu do Operatora) na adres Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin z dopiskiem „NABÓR KOW MIKRODOTACJE”. Regulamin KOW Programu Społecznik na … Dowiedz się więcej

Skip to content